Tháng Mười Một 4, 2021
Cách dừng hủy chiến dịch Email Marketing trong HubSpot

Cách đổi lịch / dừng / hủy chiến dịch Email Marketing trong HubSpot

Bạn vừa nhấn nút gửi 1 bản tin Email Marketing trong HubSpot và nhận ra, mình vừa gửi sai Danh sách (List) hoặc nội dung chưa […]